• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
14230 122 2019-05-16 คำสั่ง แต่งตัั้งบุคลากรปฏิบัติงานธุรการภาคนอกเวลา งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
14152 112 2019-05-01 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ชั้นปีที่ 2 และ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 งานบริหารงานทัวไป ครูและบุคลากร
14121 109 2019-04-29 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ประจำวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง งานบริหารงานท้่วไป ครุและบุคลากร
14054 100 2019-04-11 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากรฯ
14039 2019-04-10 ประกาศ ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติราชการ งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากรทางการศึกษา
13949 085 2019-03-29 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ เดือน เมษายน 2562 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
13948 085 2019-03-29 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ เดือน เมษายน 2562 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
13909 99 2019-03-27 หนังสือราชการภายนอก การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ งานบริหารงานทัวไป ครูและบุคลากร
13873 173 2019-03-26 หนังสือราชการภายนอก การขอใช้หลักสูตรฝึกอบรมภายใต้หลักสูตรพัฒนาที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองสำหรับสถานศึกษา งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
13871 7485 2019-03-26 หนังสือราชการภายนอก การเตรียมการจัดพิธีถวายวพระพรชัยมงคลส่วนภูมิภาค งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
13846 073 2019-03-20 คำสั่ง แต่งตั้ง่คณะกรรมการดำเนินงานปฏิบัติการซ่อมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
13845 155 2019-03-20 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมอาชีวะอาสา งานบริหารงานท้วไป ผู้แทน 4 ฝ่าย ครูและเจ้าหน้าที่
13840 157 2019-03-19 หนังสือราชการภายนอก การประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองผ่านระบบออนไลน์ งานบริหางานท้วไป ครูและบุคลากร
13835 7426 2019-03-18 หนังสือราชการภายนอก โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพรเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพบรมราชาภิเษก งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
13834 066 2019-03-18 คำสั่ง แต่างตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษ 2562 งานบริหารงานท่้วไป ครูและบุคลากร
13833 7439 2019-03-18 หนังสือราชการภายนอก การจัดพิธีถวายราชสักการะ วันที่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่้งเกล้าเจ้าอยู่หัว งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
13802 065 2019-03-12 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและตรวจสอบผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
13743 051 2019-02-28 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป งานงบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
13724 057 2019-02-22 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ ประจำวิทยาลัยฯ เดือน มีนาคม 2562 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
13722 023 2019-02-22 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ปีงบประมาณ 2562(023) ฉบับล่าสุด (แก้ไขเพื่มเติม) งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/55 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ