• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
13279 518 2018-12-07 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ซ่อมบำรุงจักรยาน ภายใต้กิจกรรม BIKE อุ่นไอรัก งานบริหารหารงานท้่วไป ครูและบุคลากร
13202 446 2018-11-23 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ ลดเวลาเรียน เพื่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 2561 งานบรืหารงานท่้วไป ครูและบุคลากร
13180 4460 2018-11-21 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกรมท่าอากาศยาน งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
13177 484 2018-11-21 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ เดือน ธ.ค.61 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
13172 476 2018-11-20 คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
13171 483 2018-11-20 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดกระทงเล็ก ประจำปีการศึกษา 2561 งานบริหารงานทัว่ไป ครูและบุคลากร
13122 471 2018-11-15 คำสั่ง การแต่้งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุทางบัญชีหน่วยจ่ายและหน่วยเบิก งานบริหารงานทัว่ไป ครูและบุคลากร
13110 29794 2018-11-12 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2562 งานบริหารงานทั่วไป ครูทุกท่าน
13100 29590 2018-11-12 หนังสือราชการภายนอก การดำเนินการป้องกันและลดอุบัตุเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 จังหงัดลำปาง งานบริหารงานทั่วไป บุคลากร
13063 9065 2018-11-06 หนังสือราชการภายนอก การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 มาปฏิบัติและการให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากรทางการศึกษา
13061 9065 2018-11-06 หนังสือราชการภายนอก การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 มาปฏิบัติและการให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากรทางการศึกษา
13052 454 2018-11-05 หนังสือราชการภายนอก มอบหมายหน้าที่ราชการ งานบริหารงานท้ว่ไป ครูและบุคลากร
13049 456 2018-11-05 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
13045 451 2018-11-01 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
13044 448 2018-11-01 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง ปีการศึกษา 2561 งานบริหารงานท้ว่ไป ครูและบุคลากร
13037 445 2018-10-30 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ ประจำวิทยาลัย เดือน พ.ย.61 (ฉบับแก้ไข) (445) งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
13028 445 2018-10-27 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ ประจำวิทยาลัย เดือน พ.ย.61 งานบริหารงานทัวไป ครูและบุคลากร
13004 2018-10-19 ประกาศ ประกาศ เรื่อง ให้ข้าราชการมาลงเวลาปฏิบัติราชการในระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 งานบริหารงานท้วไป ข้าราชการครู
12952 414 2018-10-03 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนของนักเรียนหลักสูตร ปวช. ปีที่ 1 2 และ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12925 404 2018-09-27 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฏิบัติการซ่อมกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/54 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ