บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 48 ท่าน

เพศ
จำนวน
• เพศชาย
24
• เพศหญิง
24


วุฒิการศึกษาสูงสุด
จำนวน
• ไม่ระบุ
7
• ประถมศึกษา
3
• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
3
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หลักสูตร 2 ปี
16
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หลักสูตร 4 ปี
10
• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) หรือเทียบเท่า
3
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
5


ตำแหน่งและหน้าที่พิเศษ
จำนวน
• รองผู้อำนวยการ
1
• หัวหน้างาน
28
• ครูประจำแผนก
17
• เจ้าหน้าที่งาน
92
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน
26
• หัวหน้าแผนก
13
• รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
1
• ผู้แทน
4
• ผู้ประสานงาน
1
• ผู้ดูแลระบบ
12
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ฝ่ายวิชาการ
2
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1
• ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
1
• หลักสูตรทวิศึกษา
1
• วิชาดนตรี
1
• วิชาศิลปประดิษฐ์
1
• วิชาช่างเสริมสวย
1
• วิชาช่างตัดเสื้อบุรุษ
1
• วิชาช่างตัดเสื้อสตรี
1
• วิชาช่างยนต์
4
• วิชาช่างไฟฟ้า
4
• วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2
• วิชาคหกรรม
1
• วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2
• วิชาช่างเชื่อมโลหะ
3
• แผนกวิชาทักษะชีวิต
3
• วิชาอาหาร-ขนม
1
• งานบริหารงานทั่วไป
4
• งานประชาสัมพันธ์
2
• งานบุคลากร
3
• งานการเงิน
3
• งานบัญชี
1
• งานพัสดุ
4
• งานอาคารสถานที่
8
• งานห้องสมุด
2
• งานประชาสัมพันธ์ (r-radio)
1
• งานวางแผนและงบประมาณ
3
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3
• งานความร่วมมือ
4
• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
4
• งานปกครอง
5
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
6
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6
• งานครูที่ปรึกษา
5
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบ (ปวช.)
3
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2
• งานทะเบียน
4
• งานวัดผลและประเมินผล
4
• งานสื่อการเรียนการสอน
3
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
9
• งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
5
• วิชาช่างไฟฟ้า
1
• วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1
• งานหลักสูตรการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างตัดเสื้อสตรี
1
• งานหลักสูตรการเรียนการสอนแผนกวิชาศิลปประดิษฐ์
1
• งานหลักสูตรการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างเสริมสวย
1
• งานหลักสูตรการเรียนการสอนแผนกวิชาดนตรี
1
• งานหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น
3
• งานการบัญชี
2
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบทวิศึกษา
1
• งานอาคารสถานที่ด้านไฟฟ้า
1
• งานอาคารสถานที่ด้านเครื่องปรับอากาศ
1
• งานอาคารสถานที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
• งานอาคารสถานที่งานโครงสร้าง
1
• งานพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3
• หลักสูตรทวิศึกษา
1
• งานวิทยบริการ
3
• งานวิจัย
3
• งานประชาสัมพันธ์ด้านศิลปกรรม
1
• งานบริการชุมชน ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
9
• กิจกรรมนักเรียนนักศึกษาด้านครูที่ปรึกษา อวท.
1
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาด้านลูกเสือ
1
• งานพัฒนาหลักสูตรฯ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคพื้
1
• งานพัฒนาหลักสูตรฯ แผนกวิชาช่างยนต์
1
• งานพัฒนาหลักสูตรฯ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
1
• งานพัฒนาหลักสูตรฯ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1
• งานพัฒนาหลักสูตรฯ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1
• งานพัสดุด้านยานพาหนะ
1
• งานอาคารสถานที่ด้านยานพาหนะ
1
• พนักงานขับรถยนต์
2
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศูนย์กำลังคน
1
• งานพัฒนาหลักสูตรฯ แผนกวิชาอาหาร-ขนม
1
• ผู้ดูแลระบบ RQTY
1
• ผู้ดูแลระบบ RLOG
1
• ผู้ดูแลระบบ RREP
1
• ผู้ดูแลระบบ RPMS
2
• ผู้ดูแลระบบ RSMS
1
• ผู้ดูแลระบบ RSLB
2
• ผู้ดูแลระบบ RPKS
1
• ผู้ดูแลระบบ RVPS
1
• ผู้ดูแลระบบ RLIB
1
• ผู้ดูแลระบบ ID PLAN
1


ผลของการคัดกรองข้อมูล :
ที่ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
จำนงค์ โตนะโภ • เจ้าหน้าที่งาน พนักงานขับรถยนต์
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
2
ชาลิณี ปิงบ้านเหล่า • เจ้าหน้าที่งาน งานบริการชุมชน ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• ผู้ประสานงาน หลักสูตรทวิศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบทวิศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานวิทยบริการ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
3
นางคำแปง ชมภู • เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่งาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4
นางจิราภรณ์ เทพศิริ • เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่งาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
5
นางจุรีพร ศิริโพธิ์ • หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนาหลักสูตรฯ แผนกวิชาอาหาร-ขนม
• เจ้าหน้าที่งาน งานบริการชุมชน ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
• เจ้าหน้าที่งาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• หัวหน้าแผนก วิชาอาหาร-ขนม
6
นางถาวรีย์ มานะ • เจ้าหน้าที่งาน งานบริการชุมชน ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
• เจ้าหน้าที่งาน งานหลักสูตรการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างเสริมสวย
• หัวหน้าแผนก วิชาช่างเสริมสวย
• หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
7
นางนงนุช ทองเลียบ • หัวหน้าแผนก วิชาศิลปประดิษฐ์
• ครูประจำแผนก วิชาศิลปประดิษฐ์
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่งาน งานบริการชุมชน ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
• เจ้าหน้าที่งาน งานหลักสูตรการเรียนการสอนแผนกวิชาศิลปประดิษฐ์
8
นางนารีรัตน์ ตรีอัครเบญจกุล • เจ้าหน้าที่งาน งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่งาน งานทะเบียน
9
นางปวีณา ต๊ะคำวรรณ์ • เจ้าหน้าที่งาน งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่งาน งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่งาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
10
นางรัมภา ศิริวงศ์ • หัวหน้างาน งานบริการชุมชน ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
• หัวหน้างาน งานหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น
• หัวหน้าแผนก วิชาคหกรรม
11
นางลัดดา สุภจันทร์ • เจ้าหน้าที่งาน งานทะเบียน
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
• หัวหน้าแผนก วิชาช่างตัดเสื้อสตรี
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริการชุมชน ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
• เจ้าหน้าที่งาน งานหลักสูตรการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างตัดเสื้อสตรี
12
นางสมพิศ บัวชุม • เจ้าหน้าที่งาน งานพัสดุ
13
นางสาวณัฐธิดา อินนันชัย • เจ้าหน้าที่งาน งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่งาน งานการบัญชี
• เจ้าหน้าที่งาน งานวางแผนและงบประมาณ
14
นางสาวณิชกานต์ กล้าแข็ง • หัวหน้างาน งานห้องสมุด
• ครูประจำแผนก วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15
นางสาวธนาวัลย์ ภาคฤทธิ์ • ครูประจำแผนก แผนกวิชาทักษะชีวิต
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานห้องสมุด
• เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่งาน งานครูที่ปรึกษา
16
นางสาวปิยะพร วงศ์วาทย์ • เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่งาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
17
นางสาวมีนา จันทร์ต๊ะวงศ์ • เจ้าหน้าที่งาน งานสื่อการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่งาน งานหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบ (ปวช.)
18
นางสาวลัลน์ลลิตา ศิริจิรัฐิติกาล • ครูประจำแผนก แผนกวิชาทักษะชีวิต
19
นางสาวสุวนันท์ จันทร์เป็ง
20
นางสาวอังคณาพร เครือคำหล้า • เจ้าหน้าที่งาน งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่งาน หลักสูตรทวิศึกษา
21
นางสาวอัญชลี ธรรมศรีใจ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่งาน งานบริหารงานทั่วไป
• เจ้าหน้าที่งาน งานบุคลากร
22
นางสุกัญญา มุงเมือง • เจ้าหน้าที่งาน งานบริการชุมชน ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น
• หัวหน้าแผนก วิชาช่างตัดเสื้อบุรุษ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
23
นางอนงค์ เกียรติภัทราภรณ์ • เจ้าหน้าที่งาน งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่งาน งานการบัญชี
24
นางอัญชิสา หล้าสมศรี • เจ้าหน้าที่งาน งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนาหลักสูตรฯ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
• ครูประจำแผนก วิชาช่างไฟฟ้า
• เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
25
นายกัณฐวุฒิ ไชยวรรณ์ • เจ้าหน้าที่งาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่งาน งานครูที่ปรึกษา
• ครูประจำแผนก วิชาช่างเชื่อมโลหะ
• หัวหน้างาน งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่งานโครงสร้าง
• เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
26
นายไกรทอง วงษา • หัวหน้าแผนก วิชาช่างเชื่อมโลหะ
• เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาด้านลูกเสือ
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนาหลักสูตรฯ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคพื้
• ผู้แทน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่งาน งานวิจัย
27
นายครรชิต ซาวแก้ว • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์ (r-radio)
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาทักษะชีวิต
• ผู้แทน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
28
นายชัยพร นาคะพงศ์ • ครูประจำแผนก วิชาช่างไฟฟ้า
• หัวหน้าแผนก วิชาช่างไฟฟ้า
• ผู้แทน ฝ่ายวิชาการ
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบ (ปวช.)
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
29
นายณรงค์ กิมภิระ • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้าแผนก วิชาช่างยนต์
30
นายถาวร วงค์ลังกา • ครูประจำแผนก วิชาช่างไฟฟ้า
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่ด้านไฟฟ้า
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
31
นายถิรพันธุ์ เป็งอินตา • เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้างาน งานวิทยบริการ
• หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
• ครูประจำแผนก วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
32
นายประสิทธิ์ จักรวาลมณฑล • เจ้าหน้าที่งาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานบริการชุมชน ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
33
นายพิทักษ์ ขจรธรรมรักษ์ • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานหลักสูตรการเรียนการสอนแผนกวิชาดนตรี
• หัวหน้างาน งานบัญชี
• ครูประจำแผนก วิชาดนตรี
• เจ้าหน้าที่งาน งานบริการชุมชน ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
• หัวหน้าแผนก วิชาดนตรี
34
นายภานุวัฒน์ ลาสุทธิ • เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• ครูประจำแผนก วิชาช่างไฟฟ้า
35
นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
• รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
36
นายวุฒิพงศ์ พิเลิศ • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
• หัวหน้างาน งานพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ครูประจำแผนก วิชาช่างไฟฟ้า
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่ด้านเครื่องปรับอากาศ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
37
นายสมบัติ ฉลอม • เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
38
นายสมพงษ์ นันต๊ะภาพ • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบ (ปวช.)
• หัวหน้างาน งานวิจัย
• ครูประจำแผนก วิชาช่างเชื่อมโลหะ
• หัวหน้างาน งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
39
นายสมศักดิ์ เทพศิริ • เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่งาน พนักงานขับรถยนต์
40
นายสัญญา ศรีสมุทร • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนาหลักสูตรฯ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
• หัวหน้าแผนก วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ ID PLAN
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
41
นายสินอมร แก้วเหลี่ยม • เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนาหลักสูตรฯ แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศูนย์กำลังคน
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
• ครูประจำแผนก วิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่งาน งานประชาสัมพันธ์ด้านศิลปกรรม
42
นายสุธี พาฬอนุรักษ์ • ครูประจำแผนก วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
• ผู้แทน ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
43
นายสุรเชษฐ์ สายโส • เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่งาน งานครูที่ปรึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
44
นายเสาร์คำ เทพศิริ • เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
45
นายอภิสิทธิ์ แซ่เต็ง • ครูประจำแผนก วิชาช่างยนต์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่ด้านยานพาหนะ
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัสดุด้านยานพาหนะ
• เจ้าหน้าที่งาน กิจกรรมนักเรียนนักศึกษาด้านครูที่ปรึกษา อวท.
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการ
46
นายอรรถพร ศิริโพธิ์ • ครูประจำแผนก วิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
47
นายเอนก วิบูลย์พันธ์ • หัวหน้างาน งานทะเบียน
• หัวหน้าแผนก วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนาหลักสูตรฯ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
48
สายหยุด ทาเรือน • เจ้าหน้าที่งาน งานบริหารงานทั่วไป
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• เจ้าหน้าที่งาน งานบุคลากร