บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 54 ท่าน

เพศ
จำนวน
• เพศชาย
27
• เพศหญิง
27


วุฒิการศึกษาสูงสุด
จำนวน
• ไม่ระบุ
6
• ประถมศึกษา
3
• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
2
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หลักสูตร 2 ปี
19
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หลักสูตร 4 ปี
13
• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) หรือเทียบเท่า
3
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
7


ตำแหน่งและหน้าที่พิเศษ
จำนวน
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
2
• หัวหน้างาน
25
• ช่วยงานหัวหน้างาน
9
• หัวหน้าสาขางาน/วิชา
4
• ครูผู้สอน
32
• เจ้าหน้าที่งาน
103
• ผู้แทนฝ่าย
3
• หัวหน้ากลุ่ม
4
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน
11
• หัวหน้าแผนก
3
• ผู้ดูแลระบบ
11
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ฝ่ายบริหาร
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1
• หมวดวิชาสามัญสัมพันธ์
6
• สาขางานยานยนต์
4
• สาขางานเชื่อมโลหะ
2
• สาขางานไฟฟ้ากำลัง
5
• สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
3
• สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4
• สาขาวิชาคหกรรม
3
• สาขาวิชาดนตรี
1
• สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์
1
• สาขาวิชาเสริมสวย
1
• สาขาวิชาตัดผมชาย
1
• สาขาวิชาตัดเสื้อสตรี
1
• วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1
• งานบริหารงานทั่วไป
4
• งานพัสดุ (พนักงานขับรถยนต์)
2
• งานประชาสัมพันธ์
1
• งานบุคลากร
2
• งานการเงิน
2
• งานบัญชี
1
• งานพัสดุ
5
• งานอาคารสถานที่
7
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
1
• งานประชาสัมพันธ์ (r-radio)
1
• งานวางแผนและงบประมาณ
4
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6
• งานความร่วมมือ
2
• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
4
• งานปกครอง
7
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
9
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
9
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6
• งานครูที่ปรึกษา
5
• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิาษฐ์
2
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3
• งานทะเบียน
4
• งานวัดผลและประเมินผล
9
• งานสื่อการเรียนการสอน
6
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
7
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3
• งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
6
• งานจัดเก็บข้อมูลและติดตามภาวะการมีงานทำ
1
• วิชาตัดเสื้อสตรี
1
• วิชาดนตรี
1
• วิขาศิลปประดิษฐ์
1
• วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1
• งานหลักสูตรการเรียนการสอนกลุ่มวิชาตัดเสื้อสตรี
1
• งานหลักสูตรการเรียนการสอนกลุ่มวิชาศิลปประดิษฐ์
1
• งานหลักสูตรการเรียนการสอนกลุ่มวิชาตัดผมชาย
1
• งานหลักสูตรการเรียนการสอนกลุ่มวิชาดนตรี
1
• งานหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น
1
• งานการบัญชี
1
• งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
2
• งานอาคารสถานที่ด้านไฟฟ้า
1
• งานอาคารสถานที่ด้านเครื่องปรับอากาศ
1
• งานอาคารสถานที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
• งานอาคารสถานที่ด้านการสื่อสาร
1
• งานพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
1
• วิชาตัดผมชาย
1
• งานวิทยบริการ
1
• งานกิจกรรมฯ กลุ่มวิชาดนตรี
1
• งานกิจกรรมฯ กลุ่มวิชาศิลปประดิษฐ์
1
• งานประชาสัมพันธ์ด้านเครื่องเสียง
1
• งานประชาสัมพันธ์ด้านศิลปกรรม
1
• ผู้ดูแลระบบ RQTY
1
• ผู้ดูแลระบบ RLOG
1
• ผู้ดูแลระบบ RREP
1
• ผู้ดูแลระบบ RPMS
2
• ผู้ดูแลระบบ RSMS
1
• ผู้ดูแลระบบ RSLB
2
• ผู้ดูแลระบบ RPKS
1
• ผู้ดูแลระบบ RVPS
1
• ผู้ดูแลระบบ RLIB
1


ผลของการคัดกรองข้อมูล :
ที่ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
ขนิษฐา อุทัศน์ • หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ครูผู้สอน สาขาวิชาคหกรรม
2
จำนงค์ โตนะโภ • เจ้าหน้าที่งาน งานพัสดุ (พนักงานขับรถยนต์)
3
นางคำแปง ชมภู • เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่งาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4
นางจิราภรณ์ เทพศิริ • เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่งาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
5
นางจุรีพร ศิริโพธิ์ • หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• ครูผู้สอน สาขาวิชาคหกรรม
6
นางถาวรีย์ มานะ • หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่งาน งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่งาน งานสื่อการเรียนการสอน
• ครูผู้สอน สาขาวิชาเสริมสวย
7
นางนงนุช ทองเลียบ • ช่วยงานหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• หัวหน้ากลุ่ม วิขาศิลปประดิษฐ์
• ครูผู้สอน สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
• เจ้าหน้าที่งาน งานหลักสูตรการเรียนการสอนกลุ่มวิชาศิลปประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมฯ กลุ่มวิชาศิลปประดิษฐ์
8
นางนารีรัตน์ ตรีอัครเบญจกุล • เจ้าหน้าที่งาน งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่งาน งานทะเบียน
9
นางปวีณา ต๊ะคำวรรณ์ • เจ้าหน้าที่งาน งานสื่อการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่งาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่งาน งานวัดผลและประเมินผล
10
นางรัชฎากร ไชยสิทธิ์ • หัวหน้าสาขางาน/วิชา หมวดวิชาสามัญสัมพันธ์
• ช่วยงานหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูผู้สอน หมวดวิชาสามัญสัมพันธ์
• ช่วยงานหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
11
นางรัมภา ศิริวงศ์ • ครูผู้สอน สาขาวิชาคหกรรม
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัสดุ
• หัวหน้าสาขางาน/วิชา สาขาวิชาคหกรรม
• เจ้าหน้าที่งาน งานวางแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่งาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ช่วยงานหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
12
นางลัดดา สุภจันทร์ • เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• ครูผู้สอน สาขาวิชาตัดเสื้อสตรี
• หัวหน้ากลุ่ม วิชาตัดเสื้อสตรี
• เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่งาน งานหลักสูตรการเรียนการสอนกลุ่มวิชาตัดเสื้อสตรี
13
นางสมพิศ บัวชุม • เจ้าหน้าที่งาน งานพัสดุ
14
นางสาวชลธิชา วณิชศิริ • ครูผู้สอน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15
นางสาวณิชกานต์ กล้าแข็ง • ครูผู้สอน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
• เจ้าหน้าที่งาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
16
นางสาวปลายดาว ณ ลำปาง • เจ้าหน้าที่งาน งานบัญชี
17
นางสาวมีนา จันทร์ต๊ะวงศ์ • เจ้าหน้าที่งาน งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่งาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิาษฐ์
• เจ้าหน้าที่งาน งานสื่อการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
18
นางสาวราวดี คะวะนา • เจ้าหน้าที่งาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ครูผู้สอน หมวดวิชาสามัญสัมพันธ์
19
นางสาววรารัตน์ ก้อนตั้ง • เจ้าหน้าที่งาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่งาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิาษฐ์
• เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
20
นางสาวศิริพรรณ ไพรปรีชา • ช่วยงานหัวหน้างาน งานปกครอง
• ครูผู้สอน หมวดวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
21
นางสาวสุภาวดี แก้ววิมล • เจ้าหน้าที่งาน งานจัดเก็บข้อมูลและติดตามภาวะการมีงานทำ
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่งาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานหลักสูตรการเรียนการสอนกลุ่มวิชาตัดผมชาย
• ครูผู้สอน สาขาวิชาตัดผมชาย
• หัวหน้ากลุ่ม วิชาตัดผมชาย
22
นางสาวอรวิชดา ปัญญายาว • เจ้าหน้าที่งาน งานพัสดุ
23
นางสาวอรอุมา ดาวะเศรษฐ์ • เจ้าหน้าที่งาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
24
นางสาวอัญชลี ธรรมศรีใจ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่งาน งานบริหารงานทั่วไป
25
นางอนงค์ เกียรติภัทราภรณ์ • เจ้าหน้าที่งาน งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่งาน งานการบัญชี
26
นางอมรฤทธิ์ สุขมณี • ครูผู้สอน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ช่วยงานหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
27
นางอัญชิสา หล้าสมศรี • ครูผู้สอน สาขางานไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่งาน งานทะเบียน
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
28
นายกัณฐวุฒิ ไชยวรรณ์ • เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ครูผู้สอน สาขางานเชื่อมโลหะ
29
นายไกรทอง วงษา • หัวหน้างาน งานปกครอง
• หัวหน้าแผนก สาขางานเชื่อมโลหะ
• ครูผู้สอน สาขางานเชื่อมโลหะ
30
นายครรชิต ซาวแก้ว • หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• ครูผู้สอน หมวดวิชาสามัญสัมพันธ์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์ (r-radio)
31
นายเจริญ ศิริวงศ์ • ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
32
นายชัยพร นาคะพงศ์ • ครูผู้สอน สาขางานไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้าสาขางาน/วิชา สาขางานไฟฟ้ากำลัง
• ช่วยงานหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่งาน งานวางแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่งาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานครูที่ปรึกษา
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
33
นายเชาวนะ อินทโอภาส • ครูผู้สอน หมวดวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่งาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานวัดผลและประเมินผล
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
34
นายณรงค์ กิมภิระ • เจ้าหน้าที่งาน งานครูที่ปรึกษา
• หัวหน้าสาขางาน/วิชา สาขางานยานยนต์
• เจ้าหน้าที่งาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานวางแผนและงบประมาณ
• ครูผู้สอน สาขางานยานยนต์
35
นายถาวร วงค์ลังกา • เจ้าหน้าที่งาน งานสื่อการเรียนการสอน
• ครูผู้สอน สาขางานไฟฟ้ากำลัง
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่งาน งานวัดผลและประเมินผล
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
36
นายถิรพันธุ์ เป็งอินตา • เจ้าหน้าที่งาน งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูผู้สอน สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่งาน งานสื่อการเรียนการสอน
37
นายนเรศ แก้วสาร • ครูผู้สอน หมวดวิชาสามัญสัมพันธ์
• ช่วยงานหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ช่วยงานหัวหน้างาน งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
38
นายประสิทธิ์ จักรวาลมณฑล • เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
39
นายพิทักษ์ ขจรธรรมรักษ์ • เจ้าหน้าที่งาน งานหลักสูตรการเรียนการสอนกลุ่มวิชาดนตรี
• ครูผู้สอน สาขาวิชาดนตรี
• หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
• หัวหน้ากลุ่ม วิชาดนตรี
• เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมฯ กลุ่มวิชาดนตรี
• เจ้าหน้าที่งาน งานประชาสัมพันธ์ด้านเครื่องเสียง
40
นายภานุวัฒน์ ลาสุทธิ • ครูผู้สอน สาขางานไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่ด้านไฟฟ้า
41
นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
42
นายวุฒิพงศ์ พิเลิศ • หัวหน้างาน งานพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ครูผู้สอน สาขางานไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่งาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่ด้านเครื่องปรับอากาศ
43
นายสมบัติ ฉลอม • เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่งาน งานบริหารงานทั่วไป
44
นายสมพงษ์ นันต๊ะภาพ • หัวหน้างาน งานการเงิน
45
นายสมศักดิ์ เทพศิริ • เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัสดุ (พนักงานขับรถยนต์)
46
นายสัญญา ศรีสมุทร • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ครูผู้สอน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• หัวหน้างาน งานวิทยบริการ
• หัวหน้าแผนก วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• เจ้าหน้าที่งาน งานครูที่ปรึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
47
นายสินอมร แก้วเหลี่ยม • ครูผู้สอน สาขางานยานยนต์
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• หัวหน้างาน งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่งาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่งาน งานประชาสัมพันธ์ด้านศิลปกรรม
48
นายสุธี พาฬอนุรักษ์ • ครูผู้สอน สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
• ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
49
นายสุรเชษฐ์ สายโส • เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
50
นายเสาร์คำ เทพศิริ • เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
51
นายอภิสิทธิ์ แซ่เต็ง • ครูผู้สอน สาขางานยานยนต์
52
นายอรรถพร ศิริโพธิ์ • ครูผู้สอน สาขางานยานยนต์
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
53
นายเอนก วิบูลย์พันธ์ • ครูผู้สอน สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่งาน งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่ด้านการสื่อสาร
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่งาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่งาน งานครูที่ปรึกษา
• หัวหน้าแผนก วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
54
สายหยุด ทาเรือน • เจ้าหน้าที่งาน งานบริหารงานทั่วไป
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• เจ้าหน้าที่งาน งานบุคลากร