บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 57 ท่าน

เพศ
จำนวน
• เพศชาย
27
• เพศหญิง
30


วุฒิการศึกษาสูงสุด
จำนวน
• ไม่ระบุ
7
• ประถมศึกษา
3
• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
2
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หลักสูตร 2 ปี
18
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หลักสูตร 4 ปี
16
• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) หรือเทียบเท่า
3
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
7


ตำแหน่งและหน้าที่พิเศษ
จำนวน
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
2
• หัวหน้างาน
27
• หัวหน้าสาขางาน/วิชา
4
• ครูผู้สอน
32
• เจ้าหน้าที่งาน
129
• ผู้แทนรองผู้อำนวยการ
1
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน
30
• หัวหน้าแผนก
6
• ผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
3
• ผู้ช่วยเลขา อศจ.ลำปาง
1
• ผู้ดูแลระบบ
11
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ฝ่ายบริหาร
1
• ฝ่ายวิชาการ
2
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1
• อศจ.ลำปาง
1
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
6
• สาขางานยานยนต์
2
• สาขางานเชื่อมโลหะ
1
• สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
1
• สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2
• สาขาวิชาดนตรี
1
• สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์
1
• สาขาวิชาช่างเสริมสวย
1
• สาขาวิชาช่างตัดผมชาย
1
• สาขาวิชาช่างตัดเสื้อสตรี
2
• วิชาช่างยนต์
2
• วิชาช่างไฟฟ้า
4
• วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1
• วิชาคหกรรม
1
• วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2
• วิชาช่างเชื่อมโลหะ
1
• แผนกวิชาทักษะชีวิต
1
• สาขาวิชาอาหาร-ขนม
3
• งานบริหารงานทั่วไป
4
• งานประชาสัมพันธ์
3
• งานบุคลากร
5
• งานการเงิน
4
• งานพัสดุ
4
• งานอาคารสถานที่
8
• งานห้องสมุด
3
• งานประชาสัมพันธ์ (r-radio)
1
• งานวางแผนและงบประมาณ
4
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4
• งานความร่วมมือ
4
• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
4
• งานปกครอง
11
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
10
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
8
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
8
• งานครูที่ปรึกษา
7
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบ (ปวช.)
3
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3
• งานทะเบียน
5
• งานวัดผลและประเมินผล
5
• งานสื่อการเรียนการสอน
4
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
10
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2
• งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
5
• งานบริหารงานทั่วไป(อศจ.ลำปาง)
2
• วิชาช่างไฟฟ้า
1
• วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1
• วิชาช่างเชื่อมโลหะ
1
• งานหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างตัดเสื้อสตรี
1
• งานหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปประดิษฐ์
1
• งานหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างตัดผมชาย
1
• งานหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างเสริมสวย
1
• งานหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาดนตรี
1
• งานหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น
2
• งานการบัญชี
4
• งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
3
• งานอาคารสถานที่ด้านไฟฟ้า
1
• งานอาคารสถานที่ด้านเครื่องปรับอากาศ
1
• งานอาคารสถานที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
• งานอาคารสถานที่งานโครงสร้าง
1
• งานพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาด้านนักศึกษาวิชาทหาร
1
• งานวิทยบริการ
3
• งานวิจัย
4
• งานประชาสัมพันธ์ด้านศิลปกรรม
1
• งานบริการชุมชน ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
10
• กิจกรรมนักเรียนนักศึกษาด้านครูที่ปรึกษา อวท.
1
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาด้านลูกเสือ
1
• งานพัฒนาหลักสูตรฯ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคพื้
1
• งานพัฒนาหลักสูตรฯ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
1
• งานพัฒนาหลักสูตรฯ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1
• งานพัฒนาหลักสูตรฯ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1
• งานพัฒนาหลักสูตรฯ แผนกวิชาทักษะชีวิต
1
• งานพัสดุด้านยานพาหนะ
1
• งานอาคารสถานที่ด้านยานพาหนะ
1
• พนักงานขับรถยนต์
2
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศูนย์กำลังคน
1
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณูปโภค
1
• งานประชาสัมพันธ์ด้านบริการข่าวสาร
1
• ผู้ดูแลระบบ RQTY
1
• ผู้ดูแลระบบ RLOG
1
• ผู้ดูแลระบบ RREP
1
• ผู้ดูแลระบบ RPMS
2
• ผู้ดูแลระบบ RSMS
1
• ผู้ดูแลระบบ RSLB
2
• ผู้ดูแลระบบ RPKS
1
• ผู้ดูแลระบบ RVPS
1
• ผู้ดูแลระบบ RLIB
1


ผลของการคัดกรองข้อมูล :
ที่ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
ขนิษฐา อุทัศน์ • หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ครูผู้สอน สาขาวิชาอาหาร-ขนม
• เจ้าหน้าที่งาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานบริการชุมชน ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2
จำนงค์ โตนะโภ • เจ้าหน้าที่งาน พนักงานขับรถยนต์
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
3
นางคำแปง ชมภู • เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่งาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4
นางจิราภรณ์ เทพศิริ • เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่งาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
5
นางจุรีพร ศิริโพธิ์ • หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น
• เจ้าหน้าที่งาน งานบริการชุมชน ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
• ครูผู้สอน สาขาวิชาอาหาร-ขนม
6
นางถาวรีย์ มานะ • เจ้าหน้าที่งาน งานบริการชุมชน ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
• เจ้าหน้าที่งาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่งาน งานหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างเสริมสวย
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
• ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างเสริมสวย
• หัวหน้าสาขางาน/วิชา สาขาวิชาช่างเสริมสวย
7
นางนงนุช ทองเลียบ • เจ้าหน้าที่งาน งานหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปประดิษฐ์
• ครูผู้สอน สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
• หัวหน้าสาขางาน/วิชา สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่งาน งานบริการชุมชน ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
8
นางนารีรัตน์ ตรีอัครเบญจกุล • เจ้าหน้าที่งาน งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่งาน งานทะเบียน
9
นางปวีณา ต๊ะคำวรรณ์ • เจ้าหน้าที่งาน งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่งาน งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่งาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
10
นางรัชฎากร ไชยสิทธิ์ • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานห้องสมุด
11
นางรัมภา ศิริวงศ์ • ผู้แทนรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
• หัวหน้างาน งานบริการชุมชน ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
• ครูผู้สอน สาขาวิชาอาหาร-ขนม
• หัวหน้าสาขางาน/วิชา สาขาวิชาอาหาร-ขนม
• หัวหน้าแผนก วิชาคหกรรม
12
นางลัดดา สุภจันทร์ • หัวหน้าสาขางาน/วิชา สาขาวิชาช่างตัดเสื้อสตรี
• เจ้าหน้าที่งาน งานทะเบียน
• หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างตัดเสื้อสตรี
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริการชุมชน ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
• เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
• เจ้าหน้าที่งาน งานหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างตัดเสื้อสตรี
13
นางสมพิศ บัวชุม • เจ้าหน้าที่งาน งานพัสดุ
14
นางสาวชลธิชา วณิชศิริ • เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาด้านนักศึกษาวิชาทหาร
• เจ้าหน้าที่งาน งานวิจัย
• หัวหน้างาน งานการบัญชี
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนาหลักสูตรฯ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครูผู้สอน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15
นางสาวณิชกานต์ กล้าแข็ง • ครูผู้สอน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
16
นางสาวปลายดาว ณ ลำปาง • เจ้าหน้าที่งาน งานวางแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่งาน งานการบัญชี
• เจ้าหน้าที่งาน งานการเงิน
17
นางสาวมีนา จันทร์ต๊ะวงศ์ • เจ้าหน้าที่งาน งานสื่อการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่งาน งานวิทยบริการ
• เจ้าหน้าที่งาน งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่งาน งานหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบ (ปวช.)
18
นางสาวราวดี คะวะนา • เจ้าหน้าที่งาน งานห้องสมุด
• เจ้าหน้าที่งาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ครูผู้สอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่งาน งานบริหารงานทั่วไป(อศจ.ลำปาง)
19
นางสาววรารัตน์ ก้อนตั้ง • เจ้าหน้าที่งาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานวางแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่งาน งานวิจัย
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
20
นางสาวศิริพรรณ ไพรปรีชา • หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
• ครูผู้สอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ผู้ช่วยเลขา อศจ.ลำปาง อศจ.ลำปาง
21
นางสาวสุภาวดี แก้ววิมล • เจ้าหน้าที่งาน งานหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างตัดผมชาย
• เจ้าหน้าที่งาน งานบริการชุมชน ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
• เจ้าหน้าที่งาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่งาน งานประชาสัมพันธ์ด้านบริการข่าวสาร
• ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างตัดผมชาย
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานห้องสมุด
22
นางสาวอรวิชดา ปัญญายาว • เจ้าหน้าที่งาน งานพัสดุ
23
นางสาวอรอุมา ดาวะเศรษฐ์ • เจ้าหน้าที่งาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
24
นางสาวอัญชลี ธรรมศรีใจ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่งาน งานบริหารงานทั่วไป
• เจ้าหน้าที่งาน งานบุคลากร
25
นางสุกัญญา มุงเมือง • หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างตัดเสื้อสตรี
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่งาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานบริการชุมชน ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
26
นางอนงค์ เกียรติภัทราภรณ์ • เจ้าหน้าที่งาน งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่งาน งานการบัญชี
27
นางอมรฤทธิ์ สุขมณี • เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
• ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
28
นางอัญชิสา หล้าสมศรี • เจ้าหน้าที่งาน งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนาหลักสูตรฯ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
• ครูผู้สอน วิชาช่างไฟฟ้า
• เจ้าหน้าที่งาน กิจกรรมนักเรียนนักศึกษาด้านครูที่ปรึกษา อวท.
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
29
นายกัณฐวุฒิ ไชยวรรณ์ • เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
• ครูผู้สอน วิชาช่างเชื่อมโลหะ
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่งานโครงสร้าง
• เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
30
นายไกรทอง วงษา • เจ้าหน้าที่งาน งานครูที่ปรึกษา
• หัวหน้างาน งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาด้านลูกเสือ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• หัวหน้าแผนก วิชาช่างเชื่อมโลหะ
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนาหลักสูตรฯ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคพื้
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
31
นายครรชิต ซาวแก้ว • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์ (r-radio)
• เจ้าหน้าที่งาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• ครูผู้สอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
32
นายเจริญ ศิริวงศ์ • ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
33
นายชัยพร นาคะพงศ์ • ครูผู้สอน วิชาช่างไฟฟ้า
• หัวหน้าแผนก วิชาช่างไฟฟ้า
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบ (ปวช.)
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
34
นายเชาวนะ อินทโอภาส • ครูผู้สอน แผนกวิชาทักษะชีวิต
• ผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
35
นายณรงค์ กิมภิระ • เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานครูที่ปรึกษา
• หัวหน้าแผนก วิชาช่างยนต์
36
นายถาวร วงค์ลังกา • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
• ครูผู้สอน วิชาช่างไฟฟ้า
• เจ้าหน้าที่งาน งานสื่อการเรียนการสอน
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่ด้านไฟฟ้า
• เจ้าหน้าที่งาน งานครูที่ปรึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
37
นายถิรพันธุ์ เป็งอินตา • เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
• หัวหน้างาน งานวิทยบริการ
• เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
• ครูผู้สอน วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
38
นายประสิทธิ์ จักรวาลมณฑล • เจ้าหน้าที่งาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานบริการชุมชน ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
39
นายพิทักษ์ ขจรธรรมรักษ์ • หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่งาน งานหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาดนตรี
• ครูผู้สอน สาขาวิชาดนตรี
• เจ้าหน้าที่งาน งานบริการชุมชน ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการบัญชี
40
นายภานุวัฒน์ ลาสุทธิ • เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
• ครูผู้สอน วิชาช่างไฟฟ้า
41
นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
42
นายวุฒิพงศ์ พิเลิศ • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่งาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• หัวหน้างาน งานพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ครูผู้สอน วิชาช่างไฟฟ้า
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่ด้านเครื่องปรับอากาศ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
43
นายสมบัติ ฉลอม • เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
44
นายสมพงษ์ นันต๊ะภาพ • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบ (ปวช.)
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• หัวหน้างาน งานวิจัย
• ครูผู้สอน สาขางานเชื่อมโลหะ
• หัวหน้างาน งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
45
นายสมศักดิ์ เทพศิริ • เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่งาน พนักงานขับรถยนต์
46
นายสัญญา ศรีสมุทร • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
• หัวหน้าแผนก วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
47
นายสินอมร แก้วเหลี่ยม • เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศูนย์กำลังคน
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
• ครูผู้สอน วิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่งาน งานประชาสัมพันธ์ด้านศิลปกรรม
48
นายสุธี พาฬอนุรักษ์ • ครูผู้สอน สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• ผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
49
นายสุรเชษฐ์ สายโส • เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานครูที่ปรึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
50
นายเสาร์คำ เทพศิริ • เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
51
นายอภิสิทธิ์ แซ่เต็ง • เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่ด้านยานพาหนะ
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัสดุด้านยานพาหนะ
• ครูผู้สอน สาขางานยานยนต์
52
นายอรรถพร ศิริโพธิ์ • ครูผู้สอน สาขางานยานยนต์
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
53
นายเอนก วิบูลย์พันธ์ • หัวหน้างาน งานทะเบียน
• ครูผู้สอน วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณูปโภค
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่งาน งานครูที่ปรึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนาหลักสูตรฯ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
54
นุจรี มีคำเหลือง • เจ้าหน้าที่งาน งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนาหลักสูตรฯ แผนกวิชาทักษะชีวิต
• เจ้าหน้าที่งาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ครูผู้สอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่งาน งานทะเบียน
• เจ้าหน้าที่งาน งานประชาสัมพันธ์
55
วรรณวิสา พูลสมบัติ • เจ้าหน้าที่งาน งานบุคลากร
• เจ้าหน้าที่งาน งานบริหารงานทั่วไป(อศจ.ลำปาง)
56
ศราวุธ พรมตัน • เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
• ครูผู้สอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่งาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการ
57
สายหยุด ทาเรือน • เจ้าหน้าที่งาน งานบริหารงานทั่วไป
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• เจ้าหน้าที่งาน งานบุคลากร