• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 57 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นายเจริญ ศิริวงศ์ • ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
2
นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3
นายครรชิต ซาวแก้ว • หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• ครูผู้สอน หมวดวิชาสามัญสัมพันธ์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์ (r-radio)
4
•
นายวุฒิพงศ์ พิเลิศ • หัวหน้างาน งานพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ครูผู้สอน สาขางานไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่งาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่ด้านเครื่องปรับอากาศ
5
•
นายไกรทอง วงษา • หัวหน้างาน งานปกครอง
• หัวหน้าแผนก สาขางานเชื่อมโลหะ
• ครูผู้สอน สาขางานเชื่อมโลหะ
6
•
นางจุรีพร ศิริโพธิ์ • หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• ครูผู้สอน สาขาวิชาคหกรรม
7
•
ขนิษฐา อุทัศน์ • หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ครูผู้สอน สาขาวิชาคหกรรม
8
นางถาวรีย์ มานะ • หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่งาน งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่งาน งานสื่อการเรียนการสอน
• ครูผู้สอน สาขาวิชาเสริมสวย
9
•
นางสุกัญญา มุงเมือง • หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
10
•
นายสมพงษ์ นันต๊ะภาพ • หัวหน้างาน งานการเงิน
11
•
นางนงนุช ทองเลียบ • ช่วยงานหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• หัวหน้ากลุ่ม วิขาศิลปประดิษฐ์
• ครูผู้สอน สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
• เจ้าหน้าที่งาน งานหลักสูตรการเรียนการสอนกลุ่มวิชาศิลปประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมฯ กลุ่มวิชาศิลปประดิษฐ์
12
•
นางสาวศิริพรรณ ไพรปรีชา • ช่วยงานหัวหน้างาน งานปกครอง
• ครูผู้สอน หมวดวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
13
•
นางรัชฎากร ไชยสิทธิ์ • หัวหน้าสาขางาน/วิชา หมวดวิชาสามัญสัมพันธ์
• ช่วยงานหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูผู้สอน หมวดวิชาสามัญสัมพันธ์
• ช่วยงานหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
14
•
นายสินอมร แก้วเหลี่ยม • ครูผู้สอน สาขางานยานยนต์
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• หัวหน้างาน งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่งาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่งาน งานประชาสัมพันธ์ด้านศิลปกรรม
15
•
นุจรี มีคำเหลือง • ครูผู้สอน หมวดวิชาสามัญสัมพันธ์
16
•
นายเชาวนะ อินทโอภาส • ครูผู้สอน หมวดวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่งาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานวัดผลและประเมินผล
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
17
•
นายอรรถพร ศิริโพธิ์ • ครูผู้สอน สาขางานยานยนต์
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
18
นายภานุวัฒน์ ลาสุทธิ • ครูผู้สอน สาขางานไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่ด้านไฟฟ้า
19
•
นายชัยพร นาคะพงศ์ • ครูผู้สอน สาขางานไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้าสาขางาน/วิชา สาขางานไฟฟ้ากำลัง
• ช่วยงานหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่งาน งานวางแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่งาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานครูที่ปรึกษา
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
20
•
นายอภิสิทธิ์ แซ่เต็ง • ครูผู้สอน สาขางานยานยนต์
21
นางรัมภา ศิริวงศ์ • ครูผู้สอน สาขาวิชาคหกรรม
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัสดุ
• หัวหน้าสาขางาน/วิชา สาขาวิชาคหกรรม
• เจ้าหน้าที่งาน งานวางแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่งาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ช่วยงานหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
22
นางสาวชลธิชา วณิชศิริ • ครูผู้สอน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
23
•
นายเอนก วิบูลย์พันธ์ • ครูผู้สอน สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่งาน งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่ด้านการสื่อสาร
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่งาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่งาน งานครูที่ปรึกษา
• หัวหน้าแผนก วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
24
•
นางสาวณิชกานต์ กล้าแข็ง • ครูผู้สอน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
• เจ้าหน้าที่งาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
25
•
นางอมรฤทธิ์ สุขมณี • ครูผู้สอน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ช่วยงานหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
26
นายสุธี พาฬอนุรักษ์ • ครูผู้สอน สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
• ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
27
นางอัญชิสา หล้าสมศรี • ครูผู้สอน สาขางานไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่งาน งานทะเบียน
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
28
•
ศราวุธ พรมตัน • ครูผู้สอน หมวดวิชาสามัญสัมพันธ์
29
นางสาวสุภาวดี แก้ววิมล • เจ้าหน้าที่งาน งานจัดเก็บข้อมูลและติดตามภาวะการมีงานทำ
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่งาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานหลักสูตรการเรียนการสอนกลุ่มวิชาตัดผมชาย
• ครูผู้สอน สาขาวิชาตัดผมชาย
• หัวหน้ากลุ่ม วิชาตัดผมชาย
30
•
นางปวีณา ต๊ะคำวรรณ์ • เจ้าหน้าที่งาน งานสื่อการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่งาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่งาน งานวัดผลและประเมินผล
31
นางลัดดา สุภจันทร์ • เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• ครูผู้สอน สาขาวิชาตัดเสื้อสตรี
• หัวหน้ากลุ่ม วิชาตัดเสื้อสตรี
• เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่งาน งานหลักสูตรการเรียนการสอนกลุ่มวิชาตัดเสื้อสตรี
32
•
นางจิราภรณ์ เทพศิริ • เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่งาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
33
•
สายหยุด ทาเรือน • เจ้าหน้าที่งาน งานบริหารงานทั่วไป
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• เจ้าหน้าที่งาน งานบุคลากร
34
•
นางสาวปลายดาว ณ ลำปาง • เจ้าหน้าที่งาน งานบัญชี
35
•
นางนารีรัตน์ ตรีอัครเบญจกุล • เจ้าหน้าที่งาน งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่งาน งานทะเบียน
36
•
นายพิทักษ์ ขจรธรรมรักษ์ • เจ้าหน้าที่งาน งานหลักสูตรการเรียนการสอนกลุ่มวิชาดนตรี
• ครูผู้สอน สาขาวิชาดนตรี
• หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
• หัวหน้ากลุ่ม วิชาดนตรี
• เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมฯ กลุ่มวิชาดนตรี
• เจ้าหน้าที่งาน งานประชาสัมพันธ์ด้านเครื่องเสียง
37
•
นางสาวอรอุมา ดาวะเศรษฐ์ • เจ้าหน้าที่งาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
38
นายสมบัติ ฉลอม • เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่งาน งานบริหารงานทั่วไป
39
•
นางสาววรารัตน์ ก้อนตั้ง • เจ้าหน้าที่งาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่งาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิาษฐ์
• เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
40
•
นางสาวมีนา จันทร์ต๊ะวงศ์ • เจ้าหน้าที่งาน งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่งาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิาษฐ์
• เจ้าหน้าที่งาน งานสื่อการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
41
•
นายสุรเชษฐ์ สายโส • เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
42
•
นางสาวอรวิชดา ปัญญายาว • เจ้าหน้าที่งาน งานพัสดุ
43
•
จำนงค์ โตนะโภ • เจ้าหน้าที่งาน งานพัสดุ (พนักงานขับรถยนต์)
44
•
นายประสิทธิ์ จักรวาลมณฑล • เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
45
นางคำแปง ชมภู • เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่งาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
46
นายสมศักดิ์ เทพศิริ • เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัสดุ (พนักงานขับรถยนต์)
47
•
นายกัณฐวุฒิ ไชยวรรณ์ • เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ครูผู้สอน สาขางานเชื่อมโลหะ
48
•
นางสมพิศ บัวชุม • เจ้าหน้าที่งาน งานพัสดุ
49
นายณรงค์ กิมภิระ • เจ้าหน้าที่งาน งานครูที่ปรึกษา
• หัวหน้าสาขางาน/วิชา สาขางานยานยนต์
• เจ้าหน้าที่งาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานวางแผนและงบประมาณ
• ครูผู้สอน สาขางานยานยนต์
50
•
นางอนงค์ เกียรติภัทราภรณ์ • เจ้าหน้าที่งาน งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่งาน งานการบัญชี
51
นายเสาร์คำ เทพศิริ • เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
52
•
วรรณวิสา พูลสมบัติ • เจ้าหน้าที่งาน งานบริหารงานทั่วไป
53
•
นางสาวราวดี คะวะนา • เจ้าหน้าที่งาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ครูผู้สอน หมวดวิชาสามัญสัมพันธ์
54
นายถิรพันธุ์ เป็งอินตา • เจ้าหน้าที่งาน งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูผู้สอน สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่งาน งานสื่อการเรียนการสอน
55
นายถาวร วงค์ลังกา • เจ้าหน้าที่งาน งานสื่อการเรียนการสอน
• ครูผู้สอน สาขางานไฟฟ้ากำลัง
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่งาน งานวัดผลและประเมินผล
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
56
•
นางสาวอัญชลี ธรรมศรีใจ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่งาน งานบริหารงานทั่วไป
57
•
นายสัญญา ศรีสมุทร • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ครูผู้สอน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• หัวหน้างาน งานวิทยบริการ
• หัวหน้าแผนก วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• เจ้าหน้าที่งาน งานครูที่ปรึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ