• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 56 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นายเจริญ ศิริวงศ์ • ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
2
นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3
•
นายพิทักษ์ ขจรธรรมรักษ์ • หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่งาน งานหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาดนตรี
• ครูผู้สอน สาขาวิชาดนตรี
• เจ้าหน้าที่งาน งานบริการชุมชน ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการบัญชี
4
•
นางจุรีพร ศิริโพธิ์ • หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น
• เจ้าหน้าที่งาน งานบริการชุมชน ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
• ครูผู้สอน สาขาวิชาอาหาร-ขนม
5
•
นายเอนก วิบูลย์พันธ์ • หัวหน้างาน งานทะเบียน
• ครูผู้สอน วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณูปโภค
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่งาน งานครูที่ปรึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนาหลักสูตรฯ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
6
•
นางสุกัญญา มุงเมือง • หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างตัดเสื้อสตรี
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่งาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานบริการชุมชน ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
7
นางลัดดา สุภจันทร์ • หัวหน้าสาขางาน/วิชา สาขาวิชาช่างตัดเสื้อสตรี
• เจ้าหน้าที่งาน งานทะเบียน
• หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างตัดเสื้อสตรี
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริการชุมชน ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
• เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
• เจ้าหน้าที่งาน งานหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างตัดเสื้อสตรี
8
นายสุธี พาฬอนุรักษ์ • ครูผู้สอน สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• ผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
9
•
นายชัยพร นาคะพงศ์ • ครูผู้สอน วิชาช่างไฟฟ้า
• หัวหน้าแผนก วิชาช่างไฟฟ้า
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบ (ปวช.)
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
10
•
นายอรรถพร ศิริโพธิ์ • ครูผู้สอน สาขางานยานยนต์
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
11
•
นายเชาวนะ อินทโอภาส • ครูผู้สอน แผนกวิชาทักษะชีวิต
• ผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
12
•
ภัคจิรา มุกดาแก้ว • ครูผู้สอน แผนกวิชาคหกรรม
13
•
นางสาวณิชกานต์ กล้าแข็ง • ครูผู้สอน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
14
•
ชาลิณี ปิงบ้านเหล่า • ครูผู้สอน สาขาวิชาอาหาร-ขนม
15
นางถาวรีย์ มานะ • เจ้าหน้าที่งาน งานบริการชุมชน ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
• เจ้าหน้าที่งาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่งาน งานหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างเสริมสวย
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
• ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างเสริมสวย
• หัวหน้าสาขางาน/วิชา สาขาวิชาช่างเสริมสวย
16
•
นางอนงค์ เกียรติภัทราภรณ์ • เจ้าหน้าที่งาน งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่งาน งานการบัญชี
17
•
วรรณวิสา พูลสมบัติ • เจ้าหน้าที่งาน งานบุคลากร
• เจ้าหน้าที่งาน งานบริหารงานทั่วไป(อศจ.ลำปาง)
18
•
นายสินอมร แก้วเหลี่ยม • เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศูนย์กำลังคน
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
• ครูผู้สอน วิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่งาน งานประชาสัมพันธ์ด้านศิลปกรรม
19
นางสาวสุภาวดี แก้ววิมล • เจ้าหน้าที่งาน งานหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างตัดผมชาย
• เจ้าหน้าที่งาน งานบริการชุมชน ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
• เจ้าหน้าที่งาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่งาน งานประชาสัมพันธ์ด้านบริการข่าวสาร
• ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างตัดผมชาย
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานห้องสมุด
20
•
นายประสิทธิ์ จักรวาลมณฑล • เจ้าหน้าที่งาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานบริการชุมชน ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
21
•
นางปวีณา ต๊ะคำวรรณ์ • เจ้าหน้าที่งาน งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่งาน งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่งาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
22
นางอัญชิสา หล้าสมศรี • เจ้าหน้าที่งาน งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนาหลักสูตรฯ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
• ครูผู้สอน วิชาช่างไฟฟ้า
• เจ้าหน้าที่งาน กิจกรรมนักเรียนนักศึกษาด้านครูที่ปรึกษา อวท.
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
23
•
สายหยุด ทาเรือน • เจ้าหน้าที่งาน งานบริหารงานทั่วไป
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• เจ้าหน้าที่งาน งานบุคลากร
24
•
นายกัณฐวุฒิ ไชยวรรณ์ • เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
• ครูผู้สอน วิชาช่างเชื่อมโลหะ
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่งานโครงสร้าง
• เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
25
•
นางจิราภรณ์ เทพศิริ • เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่งาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
26
•
นางสาววรารัตน์ ก้อนตั้ง • เจ้าหน้าที่งาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานวางแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่งาน งานวิจัย
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
27
•
นางสาวณัฐธิดา อินนันชัย • เจ้าหน้าที่งาน งานการบัญชี
28
•
นุจรี มีคำเหลือง • เจ้าหน้าที่งาน งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนาหลักสูตรฯ แผนกวิชาทักษะชีวิต
• เจ้าหน้าที่งาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ครูผู้สอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่งาน งานทะเบียน
• เจ้าหน้าที่งาน งานประชาสัมพันธ์
29
•
นางนารีรัตน์ ตรีอัครเบญจกุล • เจ้าหน้าที่งาน งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่งาน งานทะเบียน
30
•
ศราวุธ พรมตัน • เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
• ครูผู้สอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่งาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการ
31
•
จำนงค์ โตนะโภ • เจ้าหน้าที่งาน พนักงานขับรถยนต์
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
32
•
นางสาวปิยะพร วงศ์วาทย์ • เจ้าหน้าที่งาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
33
•
นายไกรทอง วงษา • เจ้าหน้าที่งาน งานครูที่ปรึกษา
• หัวหน้างาน งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาด้านลูกเสือ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• หัวหน้าแผนก วิชาช่างเชื่อมโลหะ
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนาหลักสูตรฯ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคพื้
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
34
นายสมบัติ ฉลอม • เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
35
•
นายอภิสิทธิ์ แซ่เต็ง • เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่ด้านยานพาหนะ
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัสดุด้านยานพาหนะ
• ครูผู้สอน สาขางานยานยนต์
36
นายสมศักดิ์ เทพศิริ • เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่งาน พนักงานขับรถยนต์
37
•
นางสมพิศ บัวชุม • เจ้าหน้าที่งาน งานพัสดุ
38
•
นางสาวมีนา จันทร์ต๊ะวงศ์ • เจ้าหน้าที่งาน งานสื่อการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่งาน งานวิทยบริการ
• เจ้าหน้าที่งาน งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่งาน งานหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบ (ปวช.)
39
นายภานุวัฒน์ ลาสุทธิ • เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
• ครูผู้สอน วิชาช่างไฟฟ้า
40
•
นายสุรเชษฐ์ สายโส • เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานครูที่ปรึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
41
•
นางนงนุช ทองเลียบ • เจ้าหน้าที่งาน งานหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปประดิษฐ์
• ครูผู้สอน สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
• หัวหน้าสาขางาน/วิชา สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่งาน งานบริการชุมชน ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
42
นายเสาร์คำ เทพศิริ • เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
43
นายถิรพันธุ์ เป็งอินตา • เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
• หัวหน้างาน งานวิทยบริการ
• เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
• ครูผู้สอน วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
44
•
นางอมรฤทธิ์ สุขมณี • เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
• ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
45
นายณรงค์ กิมภิระ • เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานครูที่ปรึกษา
• หัวหน้าแผนก วิชาช่างยนต์
46
นางคำแปง ชมภู • เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่งาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
47
•
นางสาวอรวิชดา ปัญญายาว • เจ้าหน้าที่งาน งานพัสดุ
48
นางรัมภา ศิริวงศ์ • ผู้แทนรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
• หัวหน้างาน งานบริการชุมชน ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
• ครูผู้สอน สาขาวิชาอาหาร-ขนม
• หัวหน้าสาขางาน/วิชา สาขาวิชาอาหาร-ขนม
• หัวหน้าแผนก วิชาคหกรรม
49
•
นายสมพงษ์ นันต๊ะภาพ • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบ (ปวช.)
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• หัวหน้างาน งานวิจัย
• ครูผู้สอน สาขางานเชื่อมโลหะ
• หัวหน้างาน งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
50
นายครรชิต ซาวแก้ว • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์ (r-radio)
• เจ้าหน้าที่งาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• ครูผู้สอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
51
•
นางรัชฎากร ไชยสิทธิ์ • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานห้องสมุด
52
นายถาวร วงค์ลังกา • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
• ครูผู้สอน วิชาช่างไฟฟ้า
• เจ้าหน้าที่งาน งานสื่อการเรียนการสอน
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่ด้านไฟฟ้า
• เจ้าหน้าที่งาน งานครูที่ปรึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
53
•
นายวุฒิพงศ์ พิเลิศ • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่งาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• หัวหน้างาน งานพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ครูผู้สอน วิชาช่างไฟฟ้า
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่ด้านเครื่องปรับอากาศ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
54
•
นางสาวมนัสนันท์ สินเจิมสิริ • หัวหน้าสำนักงาน อศจ.ลำปาง
55
•
นายสัญญา ศรีสมุทร • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
• หัวหน้าแผนก วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
56
•
นางสาวอัญชลี ธรรมศรีใจ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่งาน งานบริหารงานทั่วไป
• เจ้าหน้าที่งาน งานบุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ