• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 46 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
• รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
2
นางรัมภา ศิริวงศ์ • หัวหน้างาน งานบริการชุมชน ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
• หัวหน้างาน งานหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น
• หัวหน้าแผนก วิชาคหกรรม
3
•
นางจุรีพร ศิริโพธิ์ • หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนาหลักสูตรฯ แผนกวิชาอาหาร-ขนม
• เจ้าหน้าที่งาน งานบริการชุมชน ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
• เจ้าหน้าที่งาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• หัวหน้าแผนก วิชาอาหาร-ขนม
4
•
นายเอนก วิบูลย์พันธ์ • หัวหน้างาน งานทะเบียน
• หัวหน้าแผนก วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนาหลักสูตรฯ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
5
•
นางสาวณิชกานต์ กล้าแข็ง • หัวหน้างาน งานห้องสมุด
• ครูประจำแผนก วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6
•
นายอภิสิทธิ์ แซ่เต็ง • ครูประจำแผนก วิชาช่างยนต์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่ด้านยานพาหนะ
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัสดุด้านยานพาหนะ
• เจ้าหน้าที่งาน กิจกรรมนักเรียนนักศึกษาด้านครูที่ปรึกษา อวท.
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการ
7
•
นายชัยพร นาคะพงศ์ • ครูประจำแผนก วิชาช่างไฟฟ้า
• หัวหน้าแผนก วิชาช่างไฟฟ้า
• ผู้แทน ฝ่ายวิชาการ
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบ (ปวช.)
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
8
นายถาวร วงค์ลังกา • ครูประจำแผนก วิชาช่างไฟฟ้า
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่ด้านไฟฟ้า
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
9
นายสุธี พาฬอนุรักษ์ • ครูประจำแผนก วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
• ผู้แทน ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
10
•
นายอรรถพร ศิริโพธิ์ • ครูประจำแผนก วิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
11
•
นางสาวธนาวัลย์ ภาคฤทธิ์ • ครูประจำแผนก แผนกวิชาทักษะชีวิต
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานห้องสมุด
• เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่งาน งานครูที่ปรึกษา
12
•
นายประสิทธิ์ จักรวาลมณฑล • เจ้าหน้าที่งาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานบริการชุมชน ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
13
•
ชาลิณี ปิงบ้านเหล่า • เจ้าหน้าที่งาน งานบริการชุมชน ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• ผู้ประสานงาน หลักสูตรทวิศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบทวิศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานวิทยบริการ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
14
•
นางนารีรัตน์ ตรีอัครเบญจกุล • เจ้าหน้าที่งาน งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่งาน งานทะเบียน
15
•
สายหยุด ทาเรือน • เจ้าหน้าที่งาน งานบริหารงานทั่วไป
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• เจ้าหน้าที่งาน งานบุคลากร
16
นางลัดดา สุภจันทร์ • เจ้าหน้าที่งาน งานทะเบียน
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
• หัวหน้าแผนก วิชาช่างตัดเสื้อสตรี
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริการชุมชน ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
• เจ้าหน้าที่งาน งานหลักสูตรการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างตัดเสื้อสตรี
17
นายสมบัติ ฉลอม • เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
18
นายถิรพันธุ์ เป็งอินตา • เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้างาน งานวิทยบริการ
• หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
• ครูประจำแผนก วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
19
นายภานุวัฒน์ ลาสุทธิ • เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• ครูประจำแผนก วิชาช่างไฟฟ้า
20
•
นางสุกัญญา มุงเมือง • เจ้าหน้าที่งาน งานบริการชุมชน ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น
• หัวหน้าแผนก วิชาช่างตัดเสื้อบุรุษ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
21
•
นางสาวปิยะพร วงศ์วาทย์ • เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่งาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
22
•
นางสาวณัฐธิดา อินนันชัย • เจ้าหน้าที่งาน งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่งาน งานการบัญชี
• เจ้าหน้าที่งาน งานวางแผนและงบประมาณ
23
•
นายสุรเชษฐ์ สายโส • เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่งาน งานครูที่ปรึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
24
•
จำนงค์ โตนะโภ • เจ้าหน้าที่งาน พนักงานขับรถยนต์
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
25
•
นางสาวอังคณาพร เครือคำหล้า • เจ้าหน้าที่งาน งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่งาน หลักสูตรทวิศึกษา
26
นางถาวรีย์ มานะ • เจ้าหน้าที่งาน งานบริการชุมชน ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
• เจ้าหน้าที่งาน งานหลักสูตรการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างเสริมสวย
• หัวหน้าแผนก วิชาช่างเสริมสวย
• หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
27
นางคำแปง ชมภู • เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่งาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
28
•
นายสินอมร แก้วเหลี่ยม • เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนาหลักสูตรฯ แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศูนย์กำลังคน
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
• ครูประจำแผนก วิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่งาน งานประชาสัมพันธ์ด้านศิลปกรรม
29
•
นางสมพิศ บัวชุม • เจ้าหน้าที่งาน งานพัสดุ
30
•
นางสาวมีนา จันทร์ต๊ะวงศ์ • เจ้าหน้าที่งาน งานสื่อการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่งาน งานหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบ (ปวช.)
31
•
นางปวีณา ต๊ะคำวรรณ์ • เจ้าหน้าที่งาน งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่งาน งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่งาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
32
•
นางอนงค์ เกียรติภัทราภรณ์ • เจ้าหน้าที่งาน งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่งาน งานการบัญชี
33
นายสมศักดิ์ เทพศิริ • เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่งาน พนักงานขับรถยนต์
34
นางอัญชิสา หล้าสมศรี • เจ้าหน้าที่งาน งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนาหลักสูตรฯ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
• ครูประจำแผนก วิชาช่างไฟฟ้า
• เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
35
•
นายกัณฐวุฒิ ไชยวรรณ์ • เจ้าหน้าที่งาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่งาน งานครูที่ปรึกษา
• ครูประจำแผนก วิชาช่างเชื่อมโลหะ
• หัวหน้างาน งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่งานโครงสร้าง
• เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
36
•
นางจิราภรณ์ เทพศิริ • เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่งาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
37
นายเสาร์คำ เทพศิริ • เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
38
•
นายสมพงษ์ นันต๊ะภาพ • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบ (ปวช.)
• หัวหน้างาน งานวิจัย
• ครูประจำแผนก วิชาช่างเชื่อมโลหะ
• หัวหน้างาน งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
39
•
นายพิทักษ์ ขจรธรรมรักษ์ • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานหลักสูตรการเรียนการสอนแผนกวิชาดนตรี
• หัวหน้างาน งานบัญชี
• ครูประจำแผนก วิชาดนตรี
• เจ้าหน้าที่งาน งานบริการชุมชน ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
• หัวหน้าแผนก วิชาดนตรี
40
นายณรงค์ กิมภิระ • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้าแผนก วิชาช่างยนต์
41
•
นายวุฒิพงศ์ พิเลิศ • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
• หัวหน้างาน งานพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ครูประจำแผนก วิชาช่างไฟฟ้า
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่ด้านเครื่องปรับอากาศ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
42
นายครรชิต ซาวแก้ว • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์ (r-radio)
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาทักษะชีวิต
• ผู้แทน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
43
•
นายไกรทอง วงษา • หัวหน้าแผนก วิชาช่างเชื่อมโลหะ
• เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาด้านลูกเสือ
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนาหลักสูตรฯ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคพื้
• ผู้แทน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่งาน งานวิจัย
44
•
นางนงนุช ทองเลียบ • หัวหน้าแผนก วิชาศิลปประดิษฐ์
• ครูประจำแผนก วิชาศิลปประดิษฐ์
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่งาน งานบริการชุมชน ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
• เจ้าหน้าที่งาน งานหลักสูตรการเรียนการสอนแผนกวิชาศิลปประดิษฐ์
45
•
นายสัญญา ศรีสมุทร • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนาหลักสูตรฯ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
• หัวหน้าแผนก วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ ID PLAN
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
46
•
นางสาวอัญชลี ธรรมศรีใจ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่งาน งานบริหารงานทั่วไป
• เจ้าหน้าที่งาน งานบุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ